Privacy Policy

Kynologen Club Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kynologen Club Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; -Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wanneer u zich bij onze hondenschool aanmeld worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om met u te communiceren over activiteiten en updates van onze diensten;
  • U ontvangt automatisch de nieuwsbrief als lid van de vereniging KC Limburg. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken en activiteiten van KC Limburg;
  • Mogelijk foto’s van u en uw hond maken tijdens de cursus of activiteit waar u zich voor heeft aangemeld. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor de website en Facebookpagina van KC Limburg. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aan het secretariaat kenbaar maken.

Als Kynologen Club Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft kunt u hierover contact met ons opnemen via ons secretariaat.

secretaris@kclimburg.nl

Kynologen Club Limburg